Przejdź do treści
Klawisze Dostępności

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w w Jastrzębiu-Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05
e-mail:
Ochrona danych osobowych

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju Tarcza                                          Facebook Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
wyszukiwanie ofert pracy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Rejestracja bezrobotnych » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Na skróty

Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej:

Osoba rejestrująca się po raz pierwszy zobowiązana jest przedłożyć do wglądu następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości: dokument ze zdjęciem, adresem zamieszkania i numerem PESEL, lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu i numerem PESEL,

 2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,

 3. wszystkie świadectwa pracy, świadectwa służby oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień a w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia brutto z wyszczególnieniem za każdy miesiąc - nie dotyczy osoby transferującej zasiłek z innego państwa,

 4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie  posiada,

 5. osoba niepełnosprawna oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1-4 przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności,

 6. osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy.

Dodatkowo, w poszczególnych przypadkach należy przedłożyć również inne dokumenty:

Osoby, które posiadają dodatkowe kwalifikacje:

 1. zaświadczenia o ukończeniu kursów oraz potwierdzające uprawnienia zawodowe,

Osoby, które sprawują funkcje reprezentacyjne w spółce:

 1. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz inne dokumenty świadczące o sprawowanych obowiązkach,

Osoby, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej:

 1. dokument potwierdzający zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - o ile okres zawieszenia jeszcze nie upłynął,

 2. dokument o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeśli nie upłynął jeszcze okres do dnia podjęcia działalności gospodarczej,

 - dokumenty wymienione powyżej są dostępne na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl

Osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą:

 1. dokument o wykreśleniu działalności gospodarczej.

 2. zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i opłacania składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; za każdy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej - nie dotyczy osób, które opłacały składki w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia,

 3. dokument z nadanym numerem REGON oraz EKD - w przypadku braku tych danych na dokumencie o wykreśleniu działalności gospodarczej,

- dokumenty wymienione powyżej są dostępne na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - www.ceidg.gov.pl  

Osoby, które po zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej pobierały świadczenia z ZUS:

 1. zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń oraz podstawę wymiaru składki, tj.:zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renta szkoleniowa - w przypadku pobierania renty nie wymaga się podstawy wymiaru składki,

Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:

 1. zaświadczenie o okresie trwania umowy członkowskiej,

 2. zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy za poszczególne miesiące, dni obrachunkowe (roczne lub miesięczne).

Osoby, które były zatrudnione: w niepełnym wymiarze czasu pracy, na umowę zlecenie, umowę o świadczenie usług, umowę o pracę nakładczą, umowę agencyjną, w zakładzie karnym:

 1. zaświadczenie o okresie trwania pracy,

 2. zaświadczenie z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz informacją czy były odprowadzane składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej pobierały świadczenie z ZUS:

 1. zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczeń oraz podstawę wymiaru składki, tj.: zasiłek chorobowy, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renta szkoleniowa - w przypadku renty nie wymaga się podstawy wymiaru składki.

Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

 1. świadectwo zwolnienia,

 2. zaświadczenie /rejestr finansowy/ o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym lub areszcie śledczym z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc wraz z informacją, jaka kwota stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

Osoby, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej, domownicy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe:

 1. zaświadczenie o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych,

 2. decyzja/zaświadczenie z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Osoby, pobierające rentę rodzinną:

 1. aktualna decyzja o dacie przyznania oraz wysokości renty rodzinnej.

Osoby, które pobierały rentę rodzinną w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrały pobieranie renty rodzinnej:

 1. zaświadczenie z ZUS o okresach pobierania renty rodzinnej wraz z informacją, że nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy,

Osoby, które świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3( art. 50 Dz. U. z 2013 r. poz. 1457):

 1. umowa uaktywniająca/wypowiedzenie umowy uaktywniającej – w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania,

 2. zaświadczenie z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu świadczenia usługi na podstawie umowy uaktywniającej,

Osoby, które sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6a ust. 1 Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.):

 1. zaświadczenie z ZUS o okresach podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana:

 1. zaświadczenie właściwego organu potwierdzające okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub zasiłku dla opiekuna oraz podanie przyczyny utraty prawa do tych świadczeń

 2. akt zgonu osoby, nad którą była sprawowana opieka,

Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:

 1. książeczkę wojskową

 2. świadectwo pracy, świadectwo służby,

Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

 1. dokument U1/formularz E301 / patrz /,

 2. zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

Osoby poprzednio nie wymienione, które podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu przedkładają:

 1. zaświadczenie z ZUS-u dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

 

    INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Z uwagi na to, że podczas rejestracji osób bezrobotnych tut. Urząd Pracy sporządza z danych dostępnych w Kompleksowym Systemie Informatycznym (KSI) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raport ZUS U, z którego wynikają dane dotyczące podleganiu ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia lub wykonywania umowy cywilnoprawnej informujemy, że osoba rejestrująca się zobowiązana jest przedłożyć do wglądu wszystkie dokumenty potwierdzające zatrudnienie. 

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Beata Duraj  specjalista d/s rejestracji  +48 32 4753012 wew. 16, 17  
 Małgorzata Żulewska  specjalista d/s rejestracji  +48 32 4753012 wew. 18  
 Aneta Olecka  specjalista d/s rejestracji  +48 32 4753012 wew. 16, 17  

 

Utworzono: 2012-08-02 09:19 | Redagował: Mariusz Wacławiec 2019-10-17 15:31
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 8577
poprzednie bannery
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_SYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByeYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOYGlOSfOWkMttjN6KbnJR1jgsCv6Gv03tMGVUXWzMXJhH5QFL4GdWYWjPOHZ-Xsm_uvqTH5TP8cbpK3TThGYKu

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Bqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csahqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Adqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNqn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1qn9pwIfMhKefakfuQXXZIZbIQshaBPBvb_7Az9DYgEkpBMPJHyh7stpGi97Nbnz3Twq_TDIFQEgDgyyKicHd4

następne bannery

Projektowanie stron: IntraCOM.pl