PUP Jastrzębie-Zdrój
http://www.pupjastrzebie.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/rejestracja_przez_internet_bezrobotny.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Rejestracja przez Internet

Rejestracja elektroniczna osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez INTERNET. Rejestracji można dokonać na dwa niżej zamieszczone sposoby:

1. Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy /nie wymaga podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego/  - od dnia 15 kwietnia br. rejestracja w tym trybie odbywać się będzie na podstawie:

1. danych zawartych w przedłozonym formularzu

2. dokumentów załączonych do formularza - na takich samych zasadach jak w poniższym punkcie " rejestracja w powiatowym urzędzie pracy" 

3. informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem pup przez osobę ubiegającą się o zarejestrowania jako bezrobotny lub poszukujący pracy

Za dzień dokonania rejestracji uznaje się dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.

jest to tzw. „wstępna rejestracja”, polegająca na tym, że osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy może przed zgłoszeniem się w powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego urzędu wymagane dane za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej. Po wypełnieniu wszystkich danych wymaganych w formularzu wraz z załącznikami i zakończeniu procesu "prerejestracji" proszę oczekiwać na telefon pracownika PUP. Po przekazaniu danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych, w celu dostarczenia wszystkich wymaganych na potrzeby rejestracji dokumentów i dokonania rejestracji. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy dostarczyć podczas wizyty (spis dokumentów jest dostępny tutaj). Dniem rejestracji jest dzień, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu. Termin (dzień/godzina) zgłoszenia w urzędzie w celu sfinalizowania rejestracji jest ustalany podczas dokonywania „wstępnej rejestracji”. W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa wyżej dane przekazane przez osoby rejestrujące się w ten sposób są usuwane z systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia.

2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy - 

jest to pełna rejestracja, która nie wymaga wizyty w urzędzie w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie w tym trybie jako bezrobotny, podaje we wniosku o dokonanie rejestracji wymagane dane oraz załącza do wniosku zeskanowane dokumenty oraz wskazuje właściwy urząd. Wymagane jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji (spis dokumentów jest dostępny tutaj). Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest dzień, w którym osoba złożyła wniosek w w/w trybie – po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych.

UWAGA !!! osoby pracujące za granicą, chcące się zarejestrować w PUP prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikiem na poniżej zamieszczone nr telefonów 

Jeżeli chcesz zobaczyć przykładowy proces rejestracji kliknij tutaj

- żródło: www.praca.gov.pl                                                                          https://www.youtube.com/embed/W4lpTrcH1f4


REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

Adres e-mail

 Beata Duraj

 specjalista d/s rejestracji

 +48 32 4753012 wew. 16, 17

 

 Małgorzata Żulewska

 specjalista d/s rejestracji

 +48 32 4753012 wew. 18

 

 Aneta Olecka

 specjalista d/s rejestracji

 +48 32 4753012 wew. 16, 17