PUP Jastrzębie-Zdrój
http://www.pupjastrzebie.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:875.html
Drukuj grafikę : tak / nie
(2019-07-11)

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż prowadzi nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektów:

 

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2.

W ramach w/w projektu na refundowane stanowiska będą kierowane osoby bezrobotne w wieku 30+ zarejestrowane w tut. Urzędzie, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osób powyżej 50 roku życia,
  • kobiet,
  • osób długotrwale bezrobotnych (pozostawanie bez pracy nieprzerwanie przez okres powyżej 12 m-cy),
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego)

oraz

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia zarejestrowanych w tut. Urzędzie. Maksymalna kwota refundacji o jaką można wnioskować wynosi 20 000 zł.

Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo zakończenia naboru z chwilą wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje pok. 20 (II p.) lub  tel. 32 4753012 wew.  35

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Regulamin w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z kryteriami oceny wniosku.