PUP Jastrzębie-Zdrój
http://www.pupjastrzebie.pl/formy_aktywizacji/prace_interwencyjne/210.html
Drukuj grafikę : tak / nie

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne - to zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę , które nastąpiło na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat.

Stosownie do zawartej umowy, Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Niewywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

Etapy realizacji

Refundacja wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach prac interwencyjnych stanowi pomoc de mini mis na zasadach wynikających z  rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.UE L 352/1 z 24.12.2013) oraz rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis w sektorze rolnym (Dz.UE L  359/9 z 24.12.2013).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Pok. 20 – II piętro tel. +48 32 475 30 12 wew. 34

Kategoria: Prace interwencyjne [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie DOCX Regulamin w sprawie organizowania prac interwencyjnych 10-01-20 07:46 36.29KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 36.29KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o organizację prac interwencyjnych 21-01-20 09:58 332.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 332.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o refundację 20-09-19 10:36 38.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 38.5KB) pobierz