Przejdź do treści
Klawisze Dostępności

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w w Jastrzębiu-Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05
e-mail:
Ochrona danych osobowych

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju                                          Facebook Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
wyszukiwanie ofert pracy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Na skróty

Formy archiwalne

Mj0-7WCRv0FLt-a02WXsV388s0zyG42Ou7JjMDJ9qNmolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

dSVdndcdoGrhcZhBwx4Lz12dYp5nL16trLMR-C76Y4yolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

FwyDQX-VuFYTTqhXolpxRoD59_DFFvYJo1liDq4wuf6olsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

xDQuEmE9cq9yVPiCiZpxn86fW5-vI9INCRFs3GSe9Heolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

tfyb1_NmH1cU6fyau5lK0HBzN4z-bFVgRl7tc6QbqxWolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

rTX49JM_lHVkSV6YWo2MAmRjfS0ZwuieQVx2Mo25QC2olsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

rH48F5qkUrfNVUwOONdYEjRsM0IF2PA6Wf8VDrl1k3iolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

v76o7Zx2Syedd3705F6krYymz46hpXBgyIBTBwnUxGmolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

qYNiP6g3_3PtNlEXN8UhMFJsMmevCkGftOWTh5qF55Solsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Informujemy, że działając na mocy art. 61t oraz art. 61g ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1065 z późn. zm.), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy.

O pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy może ubiegać się:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 • żłobek lub klub dziecięce tworzony lub prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi do lat 3;
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pracodawca może otrzymać pożyczkę, gdy spełni łącznie następujące warunki:

 • niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;
 • niezaleganie z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • niezaleganie z opłacaniem innych danin publicznych;
 • niekaralność, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać przyznana w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.Spłata pożyczki na utworzenie stanowiska pracy będzie następować w równych ratach, a okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata. W przypadku tego rodzaju pożyczki nie przysługuje również prawo do karencji w spłacie pożyczki.Aby otrzymać pożyczkę, pracodawca powinien złożyć odpowiedni wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki.Tworzone stanowisko pracy nie może być finansowane jednocześnie w ramach pożyczki i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Jeżeli pracodawca będzie zatrudniał na utworzonym stanowisku bezrobotnego krócej niż 12 miesięcy lub naruszy inne warunki umowy, zobowiązany będzie dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu. Kwota niespłaconej pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści, wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania rynkowego, obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

Szczegółowe informację: www.fundacja.opole.pllink otworzy się w nowym oknie

Dla województwa śląskiego BGK wybrał jako pośrednika finansowego:

Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Tel. 77 540 01 41, 77 540 01 42, 77 540 01 43
e-mail:

Program będzie realizowany do 31.03.2017r. lub do wyczerpania środków.

Utworzono: 2014-06-20 21:37 | Redagował: Ilona Siwiec 2017-06-05 09:10
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6224
poprzednie bannery
 • IAnDPFjxgyCyxEIfKQw9ZfLUafGWtAAIGs0a1fN_wgqKOtwYGFrmTCkV-i6gcnrHQWZMWEzM7WPN3eXGyOd1P6Nt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • Gl7uzCb1EKgpJjJDUu-B3qrOzyDVrH1VfcyaPE-DdyeKOtwYGFrmTCkV-i6gcnrHQWZMWEzM7WPN3eXGyOd1P6Nt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • 311G0FF6uaMFI3FWl_i8NeAcjo9BwaPyOtW2wCvtbImKOtwYGFrmTCkV-i6gcnrHQWZMWEzM7WPN3eXGyOd1P6Nt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • OSo9JTONjBAqGPZjqlvPlasMcbuinieVhEYunzAfH3WKOtwYGFrmTCkV-i6gcnrHQWZMWEzM7WPN3eXGyOd1P6Nt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • GSC-37P85PxyjX6ra_Pn0NFVFrikKNY0wjk1oXsj6J-KOtwYGFrmTCkV-i6gcnrHQWZMWEzM7WPN3eXGyOd1P6Nt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • C44HZO78OEAdFcg65--lt9sn8Va3Dz5Cd3o_H_rjtNWKOtwYGFrmTCkV-i6gcnrHQWZMWEzM7WPN3eXGyOd1P6Nt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • txHF16Qh4kk7oJ5fQ7IgnyB9ZMnzU2_yuvKsalmJv4uKOtwYGFrmTCkV-i6gcnrHQWZMWEzM7WPN3eXGyOd1P6Nt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • Q4_cT89X21e9vwYW5MnF2M5oCB71YPgsWgQJBOgI9PiKOtwYGFrmTCkV-i6gcnrHQWZMWEzM7WPN3eXGyOd1P6Nt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • lGaLwmg-hojC6JzS_UXsungB3hztmWoNOfXvYyNMdjWKOtwYGFrmTCkV-i6gcnrHQWZMWEzM7WPN3eXGyOd1P6Nt8KvuvuFyGVvS3bBjyC6iFCPmbJZHLHtBF_rF9AT-

 • 6NtrwU3Lqpuapu4gXLtG2Ljo_flFKFdc6WuLanFH3IOolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • kjqb6Qom650H6hKtsgNZlY010KXyn8Knd_NF6wNcEjmolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • cwJVFk27ZNgL3hwSgNghdQW3_28xmYyeU_8kIbi34LGolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • lW9foTWiBsPk3TC62tPO0ZWBVrp6oRH7iFMSlsWOuD2olsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • trfXyMdwMwpLcjzjFWKVL0Myk_7syXTIf3GZfa69E6iolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • 9zsERLK0qgw6nPR_HR1uAv6YokT_Knlc0Gnak05gDfColsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • jKLiAv0_Tx9STmpNl8fbMjGA2OGqGuzN5lHFmfpcYByolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • lyKrj5PG28h-s3HAc44BGBL7IsudmRSbGFm-Wc4kzKuolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • mbs4BvgGrmO1Ig_8TpVxVUPBXRANKQIyP3W34sbX98Kolsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • N7eB8Uucn2dN0xVVW3kWoH-sqnK4OHo7ynWTcz5Afz2olsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

 • gBoTElWgfZbC8QzuyCu6XciwZBtKV9FtIUypYw78_W-olsua8xsRO5qLvAA_lhD2zrwwLHuN7R3Tlx9CDr1mPsK9udCKFy5z088HxeQMEIOAYwi2jMNI8szPk6wfFAAx

następne bannery

Projektowanie stron: IntraCOM.pl