Przejdź do treści
Klawisze Dostępności

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w w Jastrzębiu-Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

Pszczyńska 134, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05
e-mail:
Ochrona danych osobowych

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju Tarcza                                          Facebook Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
wyszukiwanie ofert pracy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Na skróty

Formy archiwalne

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo2oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFKoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvCoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-eioXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArSoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdmoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-aoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_KoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3ySoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Powiatowy Urząd Pracy  inicjuje, organizuje i finansuje przygotowanie zawodowe dorosłych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. urzędzie i osób posiadających status osób poszukujących pracy, które:

 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Celem przygotowania zawodowego dorosłych jest uzyskanie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych stosownymi dolumentami

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do powiatowego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia. Starosta w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między urzędem pracy a pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Odbywa się według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 1. praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego; czas trwania od 6 – 12 miesięcy. Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego
 2. przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy; czas trwania od 3-6 miesięcy. Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Program przygotowania zawodowego dorosłych nie może być realizowany w niedzielę i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym od określonego w zdaniu poprzednim. Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

Podstawowe obowiązki pracodawcy:

 1. przygotowanie programu przygotowania zawodowego dorosłych – samodzielnie lub we współpracy z instytucją szkoleniową;
 2. zapoznanie uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 3. realizowanie programu przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzenie dokumentacji tej realizacji;
 4. zapewnienie uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 5. zapewnienie profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 6. przeprowadzenie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznanie uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;
 7. przydzielenie, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej;
 8. zapewnienie, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych;
 9. niezwłoczne informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 10. dostarczanie do Powiatowego Urzędu Pracy  w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;
 11. umożliwienie Powiatowemu Urzędowi Pracy u wykonywania zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych
 12. wyznaczenie opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych; opiekun powinien posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu w przypadku praktycznej nauki zawodu dorosłych, w przypadku przyuczenia do pracy dorosłych opiekun powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie, 3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, roczne doświadczenie z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami;
 13. udzielanie uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych; za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.

Pracodawcy z tytułu realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:

 1. refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież robocza, posiłki regeneracyjne i inne niezbędne do realizacji przygotowania zawodowego dorosłych środki, w wysokości do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu,
 2. jednorazowa premia po zakończeniu realizacji programu, pod warunkiem zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych przez uczestnika i zdania przez niego egzaminu. Wysokość premii wynosi 431,40 zł (kwota premii podlega waloryzacji) za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego uczestnika. Pracodawca składa wniosek o przyznanie premii w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania.

Koszt przygotowania zawodowego dorosłych obejmuje:

 • refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu,
 • jednorazową premię przyznawaną pracodawcy,
 • należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej części programu,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,
 • koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających.

Podstawa prawna:
- art. 53a – 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. 2014, poz. 497 )

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Barbara Milewska  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  32 475 30 12 wew.32  
 Magdalena Bierońska  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  32 475 30 12 wew.32  

Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 3 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
plik w formacie PDF Plan PZD 2017 20-03-17 10:54 420.53KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 420.53KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek w sprawie gotowości utworzenia miejsc przygotowania zawodowego dorosłych.doc 20-03-17 10:55 224.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 224.5KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 10-01-20 09:36 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Barbara Milewska 2019-10-30 13:40
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3961
poprzednie bannery
 • 2QqpWR7DNGAI1lSlfO6HMoqekAh7RJhTP05SPYvBGbf-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • x_N2i0DpCTb_NVyrYYjh9XHtGvswlSBzc2AwaxQ0SED-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7eAANCmqiKGkoAoosHGkJ0GYDlDvC04loVLg5aDVIT-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • spOL-x-23b5TJMkpQarMSeRWTFgxk9MXbmQrACndI9T-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • CjLNZC865f43jBAnVxMR7_-Dk7IwfO1PsKpCjxhVepj-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JGJqwCBgssA1rTH7Q4_dIEWl0URPfbX31EfOdRoXFwH-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • peyQaZ4tv7rEd3hnhlOg6azi0vaeUM3byiK5Ms_FmH7-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JbNX6OcE2u1sNS1VbQfZZtTXXOoP0OmsLTWuwhlZlXv-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7PZo-u1a5amZyu8TUMO63tBjawIqsBXt-3e-TTJgqD-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21moXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7haoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037beoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5GoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABWoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCveoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25CoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s6oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPGoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHOoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qqoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

następne bannery

Projektowanie stron: IntraCOM.pl