Przejdź do treści
Klawisze Dostępności

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w w Jastrzębiu-Zdroju

Powiatowy Urząd Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Pszczyńska 134,
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05
e-mail:
Ochrona danych osobowych

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju                                          Facebook Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy
wyszukiwanie ofert pracy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Urząd Pracy » Programy i projekty » Programy i projekty realizowane » Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

Kalendarium

Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Na skróty

Formy archiwalne

hX1ftYmvz2i5JUgPnzz15RZtJcQBgC-TWvg5D5RQ6aM

Cp-NANiotVFxzxrpeEuI5tblgyLXSgiDHohMGNRMlHg

eWUHdCfbRWgdjwq-_7V-hk9Oc2Lk_JU6g3_spYlGgUY

FNkiyD7dMG3COkiSeLammqBzUN8ioUmZHhSZIoKfTH4

8OIZymgadaYd_aLTwMOs_QtAx07f6QYoMblCRH-BZUs

dGijBzT90SuQvqgRG-sOQBNSTWyuhMimnX9m3oge3IA

dEyrLlO8NLOCIZcqn7gvzQhoElHksw1M34yEX2F32NI

2Aw1ar6MprGHxfGH1y4-ahtfigZIPRNibquAB_nBbRo

ma4YI2AkXRuaiBTxD06tRa2hraG8HREMk8aRb9QvERg

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

(aktualizacja 15.03.2019 r.)
AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ (IV)
– projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Jastrzębie-Zdrój. 

Planowane efekty – efektywność zatrudnieniowa na poziomie:

 • 49% dla uczestników w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie);
 • 54% dla uczestników nie należących do w/w grup, którzy podejmą pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.

Wartość projektu: 3 582,7 tys. zł., w tym wkład EFS 3 019,5 tys. zł.

 • Na rok 2019 przypada 1 797, 2 tys. zł w tym wkład EFS 1 514,7 tys. zł.
 • Na rok 2020 planowane 1 785,5 tys. zł w tym wkład EFS 1 504,8 tys. zł.

Formy wsparcia dostępne w projekcie:

 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • bony na zasiedlenie,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w całym projekcie 317 (osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowane w PUP Jastrzębie-Zdrój jako bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET). W tym w pierwszym roku realizacji, tj. 2019 zaplanowano wparcie dla co najmniej 161 osób, natomiast w roku kolejnym, tj. 2020 zaplanowano wsparcie dla co najmniej 156 osób.

Nabór uczestników do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym a informacji o możliwościach uczestnictwa w projekcie udzielają:

 • osobom bezrobotnym – doradcy klienta,
 • przedsiębiorcom i pracodawcom – specjaliści ds. programów tel. 32 4753012,
  - w zakresie stażu - pokój 19  wew. 33;
  - w zakresie bonów na zasiedlenie, refundacji wyposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - pokój 20 wew. 35.


AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU (IV) – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.                   

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.

Planowane efekty – efektywność zatrudnieniowa na poziomie:
 -   45% dla uczestników w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3),
 -   60% dla uczestników nie należących do ww. grup.

Wartość projektu: 2 392,90 tys. zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 2 033,96 tys. zł.

Formy wsparcia dostępne w projekcie: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, prace interwencyjne.

Przewidywana liczba osób objętych wsparciem 230 - osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP w Jastrzębiu-Zdroju jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profilu pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • mężczyźni nienależący do grup wskazanych w p. 3, 4, 5 (tylko w zakresie ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, pod warunkiem dostępności miejsc).

Z uwagi na konieczność osiągnięcia w projekcie założonych ilości uczestników w 2019 r. pierwszeństwo w udzieleniu wsparcia będą miały osoby z niepełnosprawnościami, dlugotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach
Projekt jest zgodny z zasadami unijnymi dotyczącymi równości szans kobiet i mężczyzn. Równość szans kobiet i mężczyzn polega na zwiększaniu we wsparciu udziału grupy niedoreprezentowanej – w przypadku jastrzębskiego rynku pracy, kobiety stanowią większość w grupie osób bezrobotnych a więc to właśnie one mają stanowić większość w grupie uczestników projektu. Wymagany do realizacji w całym projekcie jest udział kobiet na poziomie 64,83% (w tym, w zadaniu związanym z przyznawaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej).

Informacji o możliwościach uczestnictwa w projekcie udzielają:

 • osobom bezrobotnym – doradcy klienta,
 • przedsiębiorcom i pracodawcom – specjaliści ds. programów, pokój 19 tel. 32 4753012 wew. 33 (w zakresie stażu), pokój 20 tel. 32 4753012 wew. 34 (w zakresie prac interwencyjnych), wew. 35 (w zakresie refundacji kosztów wyposażenia).
  

 

Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 r. - 28.02.2021 r.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 27 osób w wieku 30+; zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju zamieszkujących obszar rewitalizowany na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku, będących osobami o niskich kwalifikacjach a jednocześnie należących co najmniej do jednej z grup następujących grup, tak aby zrealizować złożenia projektu:

 • Osoby długotrwale bezrobotne co najmniej 49% uczestników projektu, 

 • Osoby z niepełnosprawnościami stanowią co najmniej 3% uczestników projektu,

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej stanowią co najmniej 19% uczestników projektu,

 •  Osoby o niskich kwalifikacjach stanowią 100% uczestników projektu,

 • Kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka) stanowią co najmniej 64% uczestników projektu.

W projekcie realizowane będzie: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże lub prace interwencyjne w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2021 r. Założono osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 44%.

Informacji o możliwościach uczestnictwa w projekcie udzielają:

 • osobom bezrobotnym – doradcy klienta,
 • przedsiębiorcom i pracodawcom – doradcy klienta, pokój 19 tel. 32 4753012 wew. 33 (w zakresie stażu), pokój 20 tel. 32 4753012 wew. 34 (w zakresie prac interwencyjnych).
Do pobrania: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bliżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+ – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. - 31.08.2021 r.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób w wieku powyżej 30 lat (od dnia 30 urodzin), posiadających niskie kwalifikacje oraz należących co najmniej do jednej z następujących grup, tak aby zrealizować złożenia projektu:

1)       osoby o niskich kwalifikacjach – 100% - wszyscy uczestnicy,

2)       osoby w wieku powyżej 50 lat – co najmniej 19% ogółu uczestników,

3)       osoby z niepełnosprawnościami – co najmniej 3% ogółu uczestników,

4)       osoby długotrwale bezrobotne – co najmniej 49% ogółu uczestników,

5)       kobiety – co najmniej 64% ogółu uczestników,

poprzez ich uczestnictwo w poradnictwie zawodowym, pośrednictwie pracy, stażach lub pracach interwencyjnych.

W projekcie realizowane będzie: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże lub prace interwencyjne w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Założono osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie 44%.

Informacji o możliwościach uczestnictwa w projekcie udzielają:      

 • osobom bezrobotnym – doradcy klienta,
 • przedsiębiorcom i pracodawcom – doradcy klienta, pokój 19 tel. 32 4753012 wew. 33 (w zakresie stażu), pokój 20 tel. 32 4753012 wew. 34 (w zakresie prac interwencyjnych).

Do pobrania: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 
 
Utworzono: 2014-02-21 12:59 | Redagował: Katarzyna Sitek 2019-11-15 11:50
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4832
poprzednie bannery
 • 9ILKCnAX2cmWqUCfjxfps4aK8t4lpl0XZY5neqT1rNc

 • K8446BfEbMADJpw_oGLi0qUzBhvJtviFToJGJBQTQUY

 • oi1-kRg4FwJc28PbzapzYrW37DEQ5bQysn86rrFdgtY

 • Axl5-bbXs-ndU6mKvU8QBW8kXx2UfXJUr1OaQJ3o8dA

 • 6RMi53Et2i-LLXPvLNvNpUuvFyqU2YjCBEdJGqV5mJY

 • GISD31AlZrEHeoVLGZ5_Y207CVFWzJdZamifBrFc7vw

 • GjNlQFLQt1mC-azoScYeY7uVkqS5i_7U6PBQaT48Sh8

 • zHGRRMk1sxLRw1UXn81FmO_JKWUWBwW08MyDgQX9OEg

 • xFOEsrgFnCUa-bhlLNpa-a6V3jDCp-Tk0TpnCOtNV9w

 • Qr5tsb2NPVcPevcC_DFw5ouMaeMtdQuWWpi20aPlPhA

 • sv27jMNhyukGidNRJgpui1ZOLLxbcagj5HMiFVZPAs4

 • k4FnYv_Hg3y5ksPFqSm1wLDUUThEQOjeIxYboqNDFqs

 • Cj-oIzBqiaALVi3GWyacZHRhs66GsdBXkC1NuiLb65Y

 • PSMzEn5KjO9gEY4dk2vD_BbrIBrCA0s7mhBS_wEWs24

 • 53L1aLZklea3r_zW9uwjEmNaH0MEyL3OQ4pIs7vncaA

 • hcVkC2MfsRUHDpxFY57G-boCqNdxZehz8VvPK3lFY6E

 • yQLZFfn5-7-AMoq2_kGqmck_15g9RwodRVVB7ilvZXk

 • s8N-pgS4JYo80YYXxVIeUdkaK0FMA_VsLd9Qb4dW7Tk

 • _J89Bj_A2xw9o76GdBvWr0NcUq7lFfYOEn37VauOFB0

 • wV0_SUPwETrkxRnd4RCqWgBi4Yd425eHsRAyquYMnzY

następne bannery

Projektowanie stron: IntraCOM.pl